αρσενικό check-up (κάτω των 40 ετών)

Βιοχημικές δοκιμές

 • Ροή (Γλυκόζη)

 • HbA1c

 • Τ. Χοληστερόλη

 • τριγλυκερίδια

 • HDL χοληστερόλη

 • LDL χοληστερόλη

 • ουρία

 • Χωρητικότητα δέσμευσης σιδήρου (UIBC)

 • Βιταμίνη Β12

 • φερριτίνη

 • κρεατινίνης

 • Πλήρης μέτρηση αίματος (αιμόγραμμα)

 • καθίζηση

 • SGOT

 • SGPT

 • σίδερο

 • Δωρεάν T4

 • TSH

 • Βιταμίνη D

 • Αποφρακτικό αίμα κοπράνων (GGK)

 • Ürik Asit

 • Free PSA 

 • T.PSA

 • Folik Asit

 • CEA

 • HBs Ag

 • Anti HBs

 • Anti HCV

 • Anti HIV (Combo Ag/Ab)

 • Tam İdrar Tahlili (TİT)

Καρδιολογικές και Ακτινολογικές εξετάσεις

 • Όλο το Abdomen USG

 • ΗΚΓ

 • Πνευμονική ακτινογραφία