Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Bilgi Güvenliği Politikası
  1. Προκειμένου να προστατευθεί η πληροφόρηση των ασθενών μας, το νοσοκομειακό μας σύστημα και η υποδομή διαδικτύου διατηρήθηκαν στο πιο αξιόπιστο επίπεδο και ελήφθησαν οι απαραίτητες προφυλάξεις.

  2. Η πρόσβαση στις πληροφορίες για την υγεία των ασθενών μας περιορίζεται στην πρόσβαση του προσωπικού μας εκτός από το γιατρό.

  3. Το νοσοκομείο μας δεν θα κοινοποιεί τέτοιες πληροφορίες σε κανένα τρίτο μέρος, όργανο και οργανισμό, εκτός εάν εγκριθεί από ασθενείς ή βάσει νομικής υποχρέωσης.

  4. Το νοσοκομείο μας μπορεί μόνο να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες στο πλαίσιο των απαραίτητων εξουσιών και νομικών ρυθμίσεων.