Περιβαλλοντική Πολιτική

  1. Ως πρωταρχικός στόχος, καθιερώνει ένα σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων ειδικά για κάθε μονάδα, προκειμένου να εντοπίσει τα απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα στο νοσοκομείο μας και να αφαιρέσει αυτά τα απόβλητα κατά τρόπο που να μην απειλεί την υγεία των ασθενών και των εργαζομένων.

  2. Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, τα απόβλητα προσπαθούν να ελαχιστοποιηθούν και εκείνα που μπορούν να ανακυκλωθούν χωρίζονται.

  3. Να παρέχει συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση, παρέχοντας όλες τις νομικές γενικότητες και λειτουργικές απαιτήσεις που σχετίζονται με περιβαλλοντικές πτυχές.

  4. Να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους υπαλλήλους μας για τις περιβαλλοντικές μας ευθύνες.

  5. Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων ανακύκλωσης και ανακύκλωσης αποβλήτων.

  6. Δημιουργία υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής ακεραιότητας με τη μείωση των κινδύνων έκτακτης ανάγκης που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο των κανόνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.