Ευθύνες ασθενούς

1-Παροχή πληροφοριών
Να παρέχουν πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση υγείας σε γιατρούς και νοσηλευτές που είναι υπεύθυνοι για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

 

2- Ακολουθώντας τις Προτάσεις
Ο ασθενής μας είναι επίσης υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με το σχέδιο θεραπείας που συνιστά ο γιατρός που είναι υπεύθυνος για τη θεραπεία του και να δεχτεί ότι το σχετικό υγειονομικό προσωπικό ακολουθεί το σχέδιο φροντίδας σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού.

 

3- Απόρριψη της προγραμματισμένης επεξεργασίας
Ο ασθενής μας είναι υπεύθυνος για τις συνέπειες της άρνησης θεραπείας που σχεδιάζει ο γιατρός του.

 

4- Συμμόρφωση με τους Κανόνες Οργάνωσης Υγείας
Οι ασθενείς μας είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τις πρακτικές του ιδρύματος υγείας μας.

 

5- Σεβαστείτε
Οι ασθενείς μας είναι υπεύθυνοι για τη λήψη μέτρων σύμφωνα με τις προφυλάξεις και τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται από το νοσοκομείο σε καταστάσεις όπως ο θόρυβος, οι επισκέπτες και ο καπνός που θέτουν σε κίνδυνο τους ασθενείς και τους συγγενείς τους στο ίδρυμα υγειονομικής περίθαλψης.

 

6- Έλεγχος μόλυνσης
Οι ασθενείς και οι συγγενείς σας είναι υπεύθυνοι για να είναι ευαίσθητοι σχετικά με όλες τις προφυλάξεις που συνιστώνται για να αποτρέψουν την εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών.

 

7- Επισκέπτης ασθενούς
Είναι ευθύνη των ασθενών μας να δέχονται όσο το δυνατόν λιγότερους επισκέπτες ταυτόχρονα, οι επισκέπτες δεν φέρνουν τρόφιμα, ποτά, χρησιμοποιούν τα αντικείμενα που ανήκουν σε άλλους ασθενείς και συμμορφώνονται με τις ώρες επισκέψεων του νοσοκομείου.

 

8-Ευθύνη Αποζημίωσης

Οποιαδήποτε κατάχρηση ή σκόπιμη βλάβη από τον ασθενή στα εξαρτήματα ή αναλώσιμα του ιδρύματος υγείας αντισταθμίζεται.